Logowanie
Rejestracja -->

Regulamin

Zagadnienia ogólne:
Operatorem serwisu jest: Webhaus, 01-874 Warszawa, ul. Ogólna 1 NIP: 971-029-64-40, REGON: 611053584
Warunkiem skorzystania przez Klienta i Użytkownika z usług świadczonych przez serwis agentubezpieczeniowy.net jest uprzednie zaznajomienie się ze znajdującymi się na stronie serwisu: opisami, warunkami, cennikiem oraz Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora, a także wszystkimi postanowieniami tego Regulaminu jak i dedykowanymi dla danej usługi Regulaminami szczególnymi. Regulamin niniejszy określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez operatora oraz zasady korzystania z serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
Pojęcia:
 1. Serwis: strona, portal znajdujący się pod adresem www.agentubezpieczeniowy.net, będący własnością operatora i któremu przysługują wszelkie prawa autorskie, własności i inne pokrewne.
 2. Administrator: osoba fizyczna działająca w imieniu i na rzecz serwisu agentubezpieczeniowy.net
 3. Klient: każda osoba fizyczna lub prawna będąca agentem ubezpieczeniowym oraz subagent i pracownik agenta ubezpieczeniowego
 4. Agent ubezpieczeniowy: przedsiębiorca, który ma zawartą umowę agencyjną z zakładem ubezpieczeń i jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/.
 5. Subagent, pracownik agenta ubezpieczeniowego: osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne na rzecz agenta ubezpieczeniowego i jest wpisany do rejestru pracowników prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/.
 6. Profil Klienta: - dostępne dla Klienta, po prawidłowym zalogowaniu się a uprzedniej rejestracji, konto pozwalające m. in. na gromadzenie i modyfikację przetwarzanych danych osobowych oraz innych danych Klienta w serwisie.
 7. Użytkownik serwisu: każda osoba fizyczna wyszukująca profile Klienta i korzystająca z informacji tam się znajdujących.
 8. Rejestracja w serwisie agentubezpieczeniowy.net: dobrowolne wpisanie swoich danych przez Klienta w panelu rejestracyjnym serwisu agentubezpieczeniowy.net wraz z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia regulaminu.
 9. weryfikacja: administrator po przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta dokonuje sprawdzenia danych pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/. W razie pozytywnej weryfikacji Klient zostaje dodany do serwisu. Administratorowi przysługuje prawo nie wyrażenia zgody na wpis do serwisu w razie pozytywnej weryfikacji co do którego Klient nie będzie rościł sobie pretensji w jakiejkolwiek formie wyrażonej. Brak dodania Klienta do serwisu nie wymaga podania powodu na co Klient wyraża zgodę.
 10. Okres promocyjny: okres jednego miesiąca liczony od daty wpisu do serwisu w którym, Klientowi przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z serwisu w zakresie udostępnionym przez Administratora. po zakończeniu okresu promocyjnego Klient zobowiązany jest do uregulowania należności za usługi, które zostały mu udostępnione przez Administratora zgodnie z cennikiem ustalonym przez właściciela serwisu.
 11. Okres rozliczeniowy obejmuje wybrany przez Klienta okres świadczenia Usługi, obejmujący: 1 miesiąc lub kwartał (trzy miesiące) lub rok.
 12. Usługa: prezentowanie w serwisie profilu Klienta z jego danymi, które sam uprzednio wprowadził do serwisu i po opłaceniu z góry za dany okres rozliczeniowy opłaty.
 13. Cennik usług: obejmuje "Wizytówkę Standard", "Wizytówkę Premium" oraz "Wizytówkę Promowaną".
Korzystanie z usługi
Korzystanie z usługi przez Klienta wymaga utworzenia profilu klienta. Przed utworzeniem profilu Klienta lub w późniejszym czasie Klient może wyrazić zgodę na:
 1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Operatora w celach marketingowych i reklamy,
 2. rozpowszechnianie danych osobowych Klienta zgromadzonych na Koncie w sieci Internet, w sposób określony w Polityce prywatności serwisu.
Podczas rejestracji w serwisie Klient podaje następujące dane osobowe:
 1. login
 2. adres poczty elektronicznej,
 3. dodatkowe dane o charakterze demograficznym,
 4. NIP, nr w KNF,
 5. zakres specjalizacji ubezpieczeniowej.
Podczas rejestracji w serwisie Klient wyraża zgodę na publikację danych, zgodę na kontakt przedstawicieli Operatora serwisu w celach marketingowych a także w celach związanych ze świadczeniem usług.
Po zakończeniu okresu promocyjnego warunkiem dalszego korzystania z serwisu jest ponoszenie kosztów i opłat wyszczególnionych w cenniku do których Klient jest zobowiązany. W razie nie uregulowania należności wynikającej z cennika w terminie oznaczonym w korespondencji przesłanej przez administratora na adres e-mail podany przez Klienta profil może nie być wyświetlany albo może być wyświetlony i być dostępny dla użytkowników serwisu w bardzo ograniczonym zakresie prezentującym wyłącznie dane: imię i nazwisko lub nazwę firmy.
Korespondencja e-mail może zawierać okres "do 14 dni" w którym profil będzie wyświetlony w oczekiwaniu na zapłatę. Każdy Klient może posiadać tylko jeden profil, na prośbę Klienta może zostać przyznany dodatkowy profil na zasadach ustalonych przez administratora. Profil klienta będzie prezentowany zgodnie z zasadami ustalonymi przez administratora. Profil Klienta może być promowany, tj. wyświetlony jako jeden z kilku pierwszych na zasadach ustalonych z Operatorem serwisu.
Prawa i obowiązki Klienta
Klientowi przysługuje prawo do edycji swoich danych co do których oświadcza, że są prawdziwe. Klient oświadcza, że posiada prawa do wszystkich materiałów zamieszczanych przez niego w serwisie. W razie podania nieprawdziwych danych, mogących mieć wpływ na wyrządzenie jakiejkolwiek szkody Klient ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą i karną.
Klient zobowiązany jest do ponoszenia opłat zgodnie z cennikiem, których uiszczenie uprawnie do korzystania z serwisu w okresie opłaconym. Zaprzestanie korzystania z serwisu w okresie krótszym niż opłacony nie uprawnia do zwrotu uregulowanej opłaty lub jej części od operatora.
Zakończenie pracy jako agent ubezpieczeniowy pociąga za sobą obowiązek skasowania profilu klienta. Skasowanie profilu klienta odbywa się przez przesłanie e-maila na adres skasuj.konto@agentubezpieczeniowy.net. Profil zostanie usunięty z serwisu w terminie do 48 godz. od daty jego otrzymania przez operatora.
Dane klienta nie są weryfikowane poza wyjątkiem nr KNF
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe dane przedstawione przez Klienta.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne. Administrator nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Klienta określonych danych osobowych.
Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych, tj.:
 1. adres IP,
 2. wywołany adres internetowy (URL),
 3. adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony serwisu,
 4. rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
 5. innych informacji transmitowanych protokołem http.
Klient może wyrazić zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora. Szczegółowe dane o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies oraz możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi zostały zawarte w polityce prywatności.
Operator prowadzi zbiór danych osobowych Klientów serwisu. Zbiór danych został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Klient upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.
Klient może zaznaczyć chęć otrzymania faktury papierowej (zwykłej). W takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę serwisu do nieokreślonej liczby Klientów.
Prawa i obowiązki operatora serwisu
Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Klientów. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w niniejszym regulaminie jedynie przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm) oraz niniejszego Regulaminu. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. W rozumieniu powyższej ustawy oraz niniejszego Regulaminu, ochronie danych osobowych nie podlegają osoby prawne tj. spółki (przedsiębiorstwa).
Operatorowi przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. W przypadku planowanej przerwy Klienci i Użytkownicy zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Serwisu, w terminie co najmniej na trzy dni przed planowaną przerwą.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych w serwisie.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez Klientów serwisu, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.
Serwis zastrzega sobie prawo umieszczania w komercyjnej części serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
Korzystanie z komercyjnej części nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.
Operator zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści wulgarne, obraźliwie, zabronione przez prawo, naruszające prawa Operatora lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego.
Operator zastrzega, że w opinii lub wypowiedzi umieszczonej na stronie nie mogą znaleźć się treści reklamujące przedsiębiorców i osoby wykonujące wolne zawody oraz treści reklamujące ich działalność lub oferowane przez nich towary i usługi ani żadne oferty.
Operator serwisu uprawniony jest do:
 1. przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez serwis, jak również do
 2. przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Użytkownika w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez oraz w celach statystycznych.
Postępowanie reklamacyjne
Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres admin@agentubezpieczeniowy.net
Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych.
Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy zarejestrowanego Użytkownika lub Klienta.
Odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi wyświadczonej na podstawie umowy zawartej z Klientem jest ograniczona do wysokości zapłaconego przez Użytkownika wynagrodzenia tytułem wyświadczonej usługi.
Ograniczenie to nie dotyczy konsumentów oraz przypadków, w których ograniczenie odpowiedzialności jest niemożliwe z mocy prawa.
Postanowienia końcowe
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Klientem umowy.
Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Klient zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Klient nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Klienta przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Operatora o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres mailowy. Zmiana postanowień niniejszego regulaminu nie wymaga poinformowania Klienta.
Operator ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku:
 1. naruszenia przez Klienta postanowień umowy, niniejszego Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. udostępnieniu hasła dostępu przez Klienta Użytkownika osobom trzecim.
W przypadkach wskazanych powyżej, przed wypowiedzeniem umowy Operator wzywa do usunięcia naruszenia i wyznacza termin, nie dłuższy niż 7 dni, na przywrócenie stanu zgodnego z zawartą umową. Operator zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas świadczenia usługi. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia kwoty udzielonego rabatu.
Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu Klient może zostać usunięty z serwisu a jego konto ulegnie skasowaniu
W przypadku opisanym powyżej, Operator może dochodzić także naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.
Operator zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.
Strona główna
Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i dostosownia działania witryny do indywidualnych potrzeb użytkownika na naszych stronach stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies możecie Państwo dokonać w dowolnym momencie. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności".